Privacy statement en Cookies

Privacyverklaring toneelvereniging Lesturgeon
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam organisatie:    Toneelvereniging Lesturgeon
Adres:                        Pr. Beatrixstraat 2
Postcode / Plaats:     8381 AL  Vledder
Contactpersoon:       Jannie Pals
E-mailadres:              info@lesturgeon.nl 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen van bestuursleden gegevens die nodig zijn voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en e-mailadressen en telefoonnummers voor het delen van relevante informatie.
Naam, adres en telefoonnummer wordt genoteerd van personen die kaarten kopen voor onze voorstellingen.

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

Op de website worden foto’s van (oud)leden en de activiteiten van toneelvereniging Lesturgeon geplaatst.

Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens
Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van inschrijving bij de vereniging en, voor bestuursleden, van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het uitoefenen van bestuurlijke taken.
  • De activiteiten die gelet op het doel van de organisatie gebruikelijk zijn; zoals kascontrole, uitvoeringen.
  • Het verzenden van informatie aan de Kamer van Koophandel.
  • Het publiekelijk bekendmaken van informatie over deze activiteiten in het kader van de doelstelling van onze organisatie, een en ander eveneens via de website van de organisatie);
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de organisatie, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat uw lidmaatschap van toneelvereniging Lesturgeon is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.
Volgens de wet is het verplicht om de boekhouding 7 jaren te bewaren en eventuele factuurgegevens zullen dus na 7 jaren verwijderd worden.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. De vereniging beschikt over een datalekprotocol en –register. De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lesturgeon.nl.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze vereniging verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie.

Cookies
De organisatie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via info@lesturgeon.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?
Voor overige vragen kun u contact opnemen via info@lesturgeon.nl.
Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.